Tryeze e rrumbullaket per Arsimin e Larte

Tryeze e rrumbullakët për arsimin e lartë

Shoqata e Fulbright-it (AFAA) organizoi një tryezë të rrumbullaktë pune për të diskutuar mbi modelet e financimit të arsimit të lartë për të identifikuar modelet më efikase të financimit, me synimin për të ndikuar në vendimet që merren në lidhje me arsimin e lartë në Shqipëri.
Në këtë tavolinë kishte përfaqësues nga aktorët kryesorë të Arsimit të Lartë në Shqipëri si në sektorin publik, privat, Ambasada e SHBA-së, apo edhe nga organizata ndërkombëtare të orientuara në Arsimin e Lartë.

Tryeza u përqëndrua kryesisht në temat e mëposhtme:

1. Modeli amerikan i financimit të arsimit të lartë dhe përdorimi i fondeve publike për arsimin e lartë.
2. Investimet e bizneseve në arsimin e lartë-mundësia për të krijuar një traditë të re në Shqipëri.
3. Sfida për akreditimin e universiteteve private në Shqipëri.
4. Mundësitë e diplomave ndërsiplinore dhe ndëruniversitare.

Leave a comment

Your email address will not be published.